Про нас

loud7


Інтернет-видання «Трибуна» було створено як канал громадської журналістики для максимально об’єктивного висвітлення подій Полтави та Полтавської області. Наше видання працює, грунтуючись на принципах:

  • Незалежності
  • Об’єктивності
  • Громадської участі
  • Відсутності комерційної складової

Мета видання — розвиток суспільно-корисних ініціатив та сприяння демократичним перетворенням у державі.

В процесі своєї роботи громадськість часто співпрацює зі ЗМІ для відстоювання своїх прав та впливу на процеси з метою максимально швидкого вирішення проблем суспільства — корупції та закритості влади. Певна залежність ЗМІ від політики та бізнесу створює ситуацію, за якої замовчується ті факти, які могли б кардинально вплинути на розвиток подій або на приорітети влади, або ж ці факти висвітлюються під певним вигідним кутом для когось.

«Трибуна» ж є виданням громадської журналістики, що покликане поширити принципи відкритості та незалежності у висвітленні та аналізі подій країни, яку ми разом розвиваємо.

За підтримки МФ «Відродження».

B_VID_sm

Діяльність, направлену на професійний розвиток журналістів у сферах толерантності, реформування на місцевому рівні та журналістських антикорупційних розслідувань, підтримує Freedom House.

FH_logo_blue_large

Реалізацію проектів підтримують партнери:

Transparency International Ukraine

header-default

Полтавська обласна державна адміністрація

oda

Rober Bosch Stiftung

RBS_Logo-e1485164344316


Internet-edition «Tribuna» was established as a channel for citizen journalism for most objective coverage of Poltava and Poltava region. Our publication works based on the following principles:

  • Independence
  • Objectivity
  • Public participation
  • Absence commercial component

The purpose of the edition is the development of socially profitable initiatives and promote democratic reforms in the country.

While working the public often collaborates with the media to defend their rights and influence the processes in order to maximize rapid resolution of social problems: corruption and secrecy of government. Some media dependence on politics and business creates a situation in which the facts that could dramatically affect the development or government priorities are glossed over or are covered under profitable angles.

«Tribuna» is the edition of citizen journalism intended to extend the principles of openness and independence in reporting and analyzing the events of the country that we are developing together.

Supported by International Renaissance Foundation.

irf

Supported by Freedom House (Activities aimed at professional development of journalists in areas of tolerance, reforming processes at the local level, anticorruptional journalistic investigations).

FH_logo_blue_large

Implementation of projects is supported by partners:

Transparency International Ukraine

header-default

Poltava Regional State Administration

oda

Rober Bosch Stiftung

RBS_Logo-e1485164344316

Останні новини:

Читайте також: