Що варто знати при зверненні до суду із вимогою про відшкодування моральної шкоди?

Трибуна
2019-10-11

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди виступає досить поширеним способом захисту цивільних прав та інтересів особи, що складається у окрему категорію напрацьованої судової практики не лише в межах національної судової системи, але і в практиці Європейського суду з прав людини.

Суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році

Суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році

Загальні засади та сутність інституту моральної шкоди закріплені в ст.23 Цивільного кодексу України, яка встановлює, що моральна шкода визначається як:

  • фізичний біль та страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї та близьких родичів;
  • душевні страждання, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
  • приниження честі та гідності фізичної особи.

При цьому, моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

До компетенції суду віднесені питання встановлення факту настання негативних наслідків у немайновій сфері та визначення справедливого розміру грошового відшкодування моральної шкоди. Суд враховує характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також інші обставини, які мають істотне значення.

Слід зазначити, що за загальним правилом зобов’язання з відшкодування шкоди (як майнової, так і моральної) є безпосереднім наслідком правопорушення, тобто порушення охоронюваних законом суб’єктивних особистих немайнових і майнових прав та інтересів учасників цивільних відносин. При цьому, одне і те ж правопорушення може призводити до негативних наслідків як у майновій, так і немайновій сферах, тобто виступати підставою для відшкодування, одночасно, майнової та моральної шкоди.

Крім того, заподіяння моральної шкоди та компенсація відповідних немайнових втрат може мати місце як в договірних, так і в деліктних правовідносинах (поза межами існуючих між потерпілим і завдавачем шкоди договірних чи інших правомірних зобов’язальних відносин).

Зокрема, відповідно до положень ст. 611 ЦК України моральна шкода підлягає відшкодуванню у разі порушення зобов’язання, якщо таке відшкодування встановлено договором або законом, тобто законодавець вказує на випадки компенсації моральної шкоди: визначені умовами договору або випливають із положень законодавства (наприклад, ст. ст. 4, 22 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», ст.237-1 Кодексу законів про працю України тощо)

Стаття 1167 ЦК України передбачає загальні підстави відповідальності за спричинену моральну шкоду в позадоговірних відносинах, зокрема, встановлено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Складовими елементами загальних підстав для відшкодування моральної шкоди є:

  • власне шкода, тобто наявність втрат у немайновій сфері потерпілої особи;
  • протиправне діяння особи, котра її завдала;
  • причинний зв’язок між ними;
  • вина заподіювача шкоди.

Перераховані складові фактичної підстави для відповідальності за заподіяння моральної шкоди є колом тих обставин, які повинні бути встановлені судом. Відсутність хоча б одного елементу виключає відповідальність за завдану шкоду.

Готувала: консультант Навчально-практичної лабораторії «Юридична клініка «Lex Qourum» Кужим Катерина

Залишити відповідь
Коментувати

Останні новини:

Читайте також: